Operacny management - cela kniha

Essay by laraa October 2006

download word file, 55 pages 0.0

Downloaded 25 times

Obsah

3. KAPITOLA 3

3.1 Výroba 4

3.1.1 Typy výroby 5

3.1.2 Výrobná kapacita 7

3.2 Kanban 8

3.3 Logistika 10

3.3.1 Podniková koncepcia Just - in - time (JIT) 11

3.3.2 Logistika a JiT v logistickom systéme 13

3.3.3 Logistické chyby 13

3.4 Predaj výrobkov 15

4.4.1 Marketing ako podnikateľská filozofia 15

3.4.2 Marketingové stratégie podniku 16

3.5 Výrobok 17

3.5.1 Odchýlky ivotného cyklu výrobkov 17

3.5.2 Výrobkové portfólio 18

4.KAPITOLA 20

4.1 Náklady podniku 21

4.1.1 Druhové členenie nákladov 22

4.1.2 Kalkulačné členenie nákladov 23

1.1.3 Členenie nákladov 25

4.2 Cenová politika 27

4.2.1 Faktory ovplyvňujúce cenu 28

Externé faktory: 28

Charakter trhu: 28

4.2.2 Cenová stratégia nového výrobku 29

4.3 Metóda Cash - flow (CSF) 29

4.3.1 CSF mô eme zostaviť na základe 2 metód: 31

4.3.2 Cash - flow cyklus 32

4.4 Financovanie podniku 34

4.4.2 Finančné riadenie podniku v trhovej ekonomike 35

4.4.3 Analýza finančnej situácie podniku 37

4.4.4 Hodnotenie finančnej stability 38

4.4.5 Analýza rentability (ziskovosti) 40

4.5 Hospodársky výsledok podniku 42

4.5.1 Výnosy podniku 44

4.5.2 Hospodársky výsledok 45

5.3 Zisk 46

5. KAPITOLA 48

ZÁVER 53

SLOVNÍK POJMOV 55

POU ITÁ LITERATÚRA 58

3. KAPITOLA

POSLANIE

Pri realizácii svojich cieľov podnik vykonáva mno stvo činností. Uskutočňuje ich vo vzájomnej interakcií, preto poslaním tejto kapitoly je porozumieť, ako výrobná činnosť ovplyvňuje fungovanie podniku, čo je úlohou logistiky a ako prebieha predaj finálnych výrobkov vo výrobnom podniku.

ÚVOD

Výroba v najshirshom ponímaní znamená zhotovovanie tovarov a poskytovanie slu ieb. Slú i teda k uspokojovaniu ľudských potrieb. Pod výrobou v u shom ponímaní sa výroba rozumie len ako časť transformačného procesu, t.j. premena vstupov ( výrobných faktorov) na výstupy (výrobky). Výrobky predstavujú komplex hmotných aj nehmotných statkov , ktoré sú schopné uspokojovať určité potreby. Trh kladie rôzne po iadavky na...